0982.697.685

Thành lập công ty giáo dục mầm non

06/05/2020 | 2708

THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁO DỤC MẦM NON TẠI NGHỆ AN

Hướng dẫn Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an (Vinh) theo quy định của pháp luật. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mở trung tâm giáo dục mầm non: Tờ trình, đề án, báo cáo … chi tiết như sau (dịch vụ)

1. Điều kiện thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an

– Công ty/ nhà trường được thành lập theo Luật Doanh nghiệp

– Phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

– Phải đảm bảo điều kiện có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên. Số lượng các nhóm trẻ tối thiểu là 50 em; và có tối đa 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

– Phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

– Phải tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học

– Phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định:

+ Trường được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường, lớp

+ Trường có tường bao ngăn cách với bên ngoài, có cổng bảo đảm an toàn cho em

+ Trường có phòng sinh hoạt chung có diện tích trung bình tối thiểu 1,5 (m2)/ 01 em

+ Trường có phòng ngủ có diện tích trung bình tối thiểu 1,2 (m2)/ 01 em

+ Trường có Phòng vệ sinh có diện tích trung bình tối thiểu 0,4 (m2)/ 01 em

– Phải có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có phẩm chất, đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có đủ sức khoẻ, và không quá 65 tuổi

+ Hiệu trưởng phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt

+ Giáo viên và nhân viên phải có phẩm chất, đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng trẻ em, sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm…

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an

2. Hồ sơ thành lập trường mầm non tại nghệ an

– Tờ trình đề nghị thành lập trường giáo dục mầm non tại nghệ an cần nêu rõ:

+ Sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ

+ Địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

– Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ:

+ Sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

+ Danh mục đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường, nhà trẻ

+ Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục của nhà trường, nhà trẻ

+ Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường, nhà trẻ

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an;

+ Nguồn lực và tài chính của nhà trường, nhà trẻ. Dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu  thành lập và các năm tiếp theo

+ Bản thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn

+ Quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn

– Văn bản, chủ trương giao đất; hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở nhà trường tối thiểu 05 năm

– Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ; hoặc thiết kế bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của pháp luật

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an;

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh

– Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ; hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ

– Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

– Bản báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ gồm:

+ Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện

+ Các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

+ Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính

– Bản danh sách đội ngũ giáo viên có ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo

– Chương trình giáo dục mầm non; Tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non

– Hợp đồng làm việc giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên đã được ký

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an;

– Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt; và hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý gồm: Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Trưởng các phòng; ban, tổ chuyên môn có ghi rõ trình độ chuyên môn

– Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện giáo dục mầm non

– Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.

– Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất; hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm

– Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp; và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục

– Phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh

4. Thủ tục thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an

a. Đăng ký hoạt động kinh doanh trường mầm non

– Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ cho việc thành lập công ty như hướng dẫn mục 2

– Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để xin giấy phép kinh doanh

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. UBND huyện thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 8 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đủ điều kiện thì UNND huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an;   

b. Thủ tục xin giấy phép hoạt động giáo dục mầm non

– Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ cho việc thành lập công ty như hướng dẫn mục 2

– Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT)

– Phòng GD&ĐT tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Phòng GD&ĐT thông báo để nhà trường, nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung.

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tài liệu quy định thì phòng GD&ĐT thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định thực tế trường

+ Nếu nhà trường, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện quy định thì trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục

+ Nếu nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng được các điều kiện quy định thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do

5. LUẬT 88 – Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng về giáo dục mầm non

– Tư vấn về Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép hoạt động của trường giáo dục mầm non

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định về truòng mầm non

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho khách hàng

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Giấy phép kinh doanh trường mầm non tại nghệ an

– Điều kiện thành lập trường mầm non tại nghệ an

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 2. Thành lập công ty cung ứng nhân lực tại nghệ an
 3. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 4. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán
 5. Thành lập công ty logistic tại nghệ an
 6. Thành lập công ty kinh doanh Gas tại nghệ an
 7. Thành lập công ty bất động sản tại nghệ an
 8. Thành lập công ty in ấn tại nghệ an
 9. Thành lập công ty kinh doanh bưu chính
 10. Thành lập công ty kinh doanh chế phẩm sinh học
 11. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 12. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 13. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 14. Thành lập công ty kinh doanh vàng bạc
 15. Thành lập công ty xử lý chất thải
 16. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 17. Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
 18. Thành lập công ty sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô
 19. Thành lập công ty giới thiệu việc làm
 20. Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng
 21. Thành lập hợp tác xã nông nghiệp
 22. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 23. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 24. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 8. GP kinh doanh xăng dầu
 9. GP kinh doanh dược phẩm
 10. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 11. GP kinh doanh thuốc lá
 12. GP kinh doanh rượu, bia
 13. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 14. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 15. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 16. GP mở phòng khám nha khoa
 17. GP trung tâm tư vấn du học
 18. GP kinh doanh Gas
 19. GP kinh doanh dịch vụ bưu chính
 20. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 21. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 22. GP khai thác khoáng sản
 23. GP kinh doanh vàng bạc
 24. GP kinh doanh thủy sản
 25. GP kinh doanh hóa chất tại nghệ an
 26. GP bảo hành bảo dưỡng xe ô tô
 27. GP kinh doanh dịch vụ việc làm
 28. GP tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3
 29. GP hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3
 30. GP thành lập hợp tác xã

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an;

 1. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ
 2. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an
 3. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa
 4. Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh
 5. Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh
 6. Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện
 7. GP Visa du lịch Trung Quốc
 8. Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Thành lập công ty giáo dục mầm non tại nghệ an;

Xem thêm