0982.697.685

Hồ sơ khai thuế khoán hộ kinh doanh

Hồ sơ khai thuế khoán hộ kinh doanh

04/04/2020 | 6265

Hồ sơ khai thuế khoán hộ kinh doanh: kê khai thuế; cách tính, xác định mức thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể; tờ khai, hạn nộp và thủ tục nộp thuế