0982.697.685

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

19/12/2019 | 10622

Doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, có những ngành nghề đòi hỏi cơ quan chuyên ngành cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mới hoạt động được