0982.697.685

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

16/04/2020 | 5017

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an: nhà đầu tư, vốn, quy mô, tiến độ, địa điểm thực hiện dự án.. theo quy định pháp luật