0982.697.685

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an

05/04/2020 | 5721

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty tại nghệ an, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trình tự thủ tục, hồ sơ… Chế độ sử dụng theo quy định