0982.697.685

Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp

Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp

17/12/2019 | 2675

ông ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh. Luật doanh nghiệp 2014 quy định đặc điểm các loại hình doanh nghiệp khác nhau