0982.697.685

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An

14/02/2020 | 11322

Luật 88 hướng dẫn các thủ tục – quy trình – hồ sơ cấp giấy phép chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng” tại Nghệ An. Nội dung về chứng chỉ hành nghề và quản lý áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân