0982.697.685

Chia tách hợp nhất dự án đầu tư tại nghệ an

Chia tách hợp nhất dự án đầu tư

17/04/2020 | 5744

Hướng dẫn điều chỉnh Chia tách hợp nhất dự án đầu tư tại nghệ an theo quy định pháp luật. Thủ tục, điều kiện hồ sơ tách các loại dự án xây dựng, đất …