0982.697.685

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chấm dứt hiệu lực Giấy phép đăng ký nhãn hiệu

17/04/2020 | 5457

Hướng dẫn Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ) tại Nghệ An theo quy định. Hồ sơ, trình tự thủ tục